Adatvédelem


 St. Homme Kft. 

Adatvédelmi Tájékoztató

Vállalkozás neve: St. Homme Kft.

Székhely: 5400 Mezőtúr, Batsányi János u. 1.

Adószáma: 27912863-2-16

Cégjegyzékszám: 16-09-019108

E-mail cím: sthomme@st-homme.com

Telefonszám: +36-70-311-8736

Webcím: www.st-homme.com, www.st-homme.hu

BEVEZETÉS

Az St. Homme Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                     St. Homme Kft.

Cégjegyzékszám:     16-09-019108

Székhely:                  5400 Mezőtúr, Batsányi János u. 1.

Adószám:                  27912863-2-16

Képviselő:                 Sotkovszki Tímea önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezető igazgató

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen Szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:

 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • 2001.évi CVIII. törvény. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • 2017. évi LIII. törvény  (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) 7-10. §-aiban előírt kötelezettség végrehajtásához
 • Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

Az Adatkezelő vállalja a jelen Szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető közleményben -, hogy ügyfelei is fogadják el az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi Szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a Szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.

ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az érintett a hozzájárulást az értékbecslésre vonatkozó nyilatkozat, előkészítés megjelenésre, ill. a megtekintési nyilatkozat aláírásával, az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, ajánlattételi űrlap kitöltése, bemutatkozó oldalon (home page) szereplő űrlap kitöltése, online azonosítás, megtekintési időpont foglalása, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése, vételi ajánlat elküldése honlapon keresztül, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.

Az adatok biztonságát az St. Homme Kft. a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. Az St. Homme Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK ÉS CÉLJAIK

Az St. Homme Kft. az ingatlant - személyesen, ill. a honlapon történő kiajánlás utján - megtekinteni kívánó ügyfelei és a tulajdonosok következő adatait kezeli:

az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, tartózkodási helye, születési helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, személyi azonosító jele, személyi azonosságot igazoló okmány megnevezése, száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, (vételi ajánlat esetében adószáma és bankszámlaszáma, bank neve ahonnan az utalás történik) jogi személy esetén székhely, cégjegyzékszám, adószám, képviselők nevei

a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) címe, értékesítési képviselővel, illetve a honlapon történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja, ingatlan irányára

értékesítés esetén, illetve meghatalmazottként az a körülmény, hogy az érintett a saját nevében vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, anyja neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat (főként megtekintés esetén)

nem természetes személy ügyfél esetén, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot,

az St. Homme Kft. megkerüléssel kötött ügyletre vonatkozó adatok, tények, bizonyítékok,

számviteli bizonylat adatai: érintett neve, számla összege, teljesítési határidő, számla sorszáma,

vételár/bérleti díj, tervezett fizetési ütemezés, helyrajzi szám, energetikai tanúsítvány, tulajdoni lap, ill. térképmásolat, foglaló összege, vételárelőleg összege, fizetés módja, határideje, illetékkedvezmény lehetősége és módja, hitel összege és a hitelt adó bank neve, birtokbaadás napja, adás-vételi szerződés helye és ideje, ügyvéd neve

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére, amely alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is ideértve), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az Adatvédelmi Szabályzat pontosan tartalmazza. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek keretei között.

JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Adatok módosítása, törlése, zárolása 

 1. Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
 2. Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását a megadott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.).

Tájékoztatás 

 1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az St. Homme Kft. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a Szabályzatban megjelölt elérhetősége(ke)n.

Az St. Homme Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az St. Homme Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján, az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását a törvény lehetővé teszi. Továbbítás esetén a személyes adat nem kerül harmadik ország részére továbbításra.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.  

Jogorvoslati lehetőségek 

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén a Szolnoki Járásbírósághoz, illetve a Szolnoki Törvényszékhez fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

2020.10.01.