Feltételek


St. Homme Kft. Ingatlanértékesítési tevékenységre vonatkozó Általános Megállapodási Feltételek (ÁMF)

Törvény által védett üzleti modell alapján

Tulajdonos-Eladó (felhatalmazással rendelkező magánszemély vagy Cég), amely lehetőséges ad egy adott ingatlan eladására, illetve bármilyen jellegű tanácsadásra és ügyintézésre. Kizárólag az ingatlan tulajdonosa, ill. írásos, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás alapján a tulajdonos meghatalmazottja rendelkezhet az ingatlanról. 

St. Homme Kft. – valamint képviselői és közvetlen érdekeltségei (székhely: 5400 Mezőtúr, Batsányi János u. 1., Telefon: +36-70-311-8736, e-mail: sthomme@st-homme.com, honlap: www.st-homme.com, www.st-homme.hu )

St. Homme Kft. ingatlanértékesítési szolgáltatóként működik közre a Tulajdonos által megjelölt ingatlan értékesítése vagy más jogcímen történő hasznosítása, illetve Vevő esetén eladó ingatlanok felkutatása érdekében a Tulajdonos által megadott Honlapon megjelenő ár/Vevő által megjelölt értékhatárok és egyéb lényeges feltételeknek és kikötéseknek megfelelően. Az St. Homme Kft. ingatlanértékesítői tevékenysége magában foglalja különösen a potenciális vevők/egyéb ügyfelek, (továbbiakban Ügyfelek) illetve eladási szándékkal a piacon megjelenő ügyfelek felkutatását, az ingatlan hirdetését, ill. a saját honlapon történő megjelenítését, az ingatlan elektronikus kiajánlását, a szükséges és alapvető tájékoztatások és felvilágosítások nyújtását az Ügyfelek számára, az ingatlan igény szerinti bemutatását, a megállapodást megelőző tárgyalásokban való közreműködést, azok lebonyolítását.

St. Homme Kft. az értékesítés sikeres teljesítése érdekében jogosult az ingatlanra vonatkozó ajánlatot széles körben terjeszteni minden törvényes lehetőség útján, beleértve mindenféle írott és elektronikus fórumot. Jogosult továbbá az ügyfeleket elektronikus megtekintés alkalmával a szükséges információkkal ellátni, mely előtt megtekintési nyilatkozatot írnak alá, illetve a megtekintés előtt szigorú ellenőrzésen mennek keresztül és az ügyfeleket a Tulajdonossal egyeztetett időpontban az ingatlanhoz kísérni helyszíni szemle alkalmával, valamint, amikor erre igény van, az ingatlant a helyszínen bemutatni (ha erre a Tulajdonos külön kérvényt fogalmaz meg). A Tulajdonos igénye szerint a St. Homme Kft. kulcsátvételi nyilatkozatban rögzítve jogosult az ingatlan kulcsait a Tulajdonostól átvenni, az ingatlan tetszőleges időpontban történő bemutatása érdekében. A bemutatások időpontjairól minden esetben értesíti a Tulajdonost.

St. Homme Kft. köteles az Ügyfeleinek érdekeinek megfelelően, szakszerűen eljárni. Köteles minden lényeges kérdésben az Ügyfeleket folyamatosan tájékoztatni elsősorban elektronikusan. A St. Homme Kft. az ingatlanértékesítési feladat ellátásához értékesítési képviselőt vehet igénybe. Úgyszintén köteles az ügyfeleknek az ingatlanra vonatkozó minden lényeges körülményről szakszerű tájékoztatást adni az adásvételi vagy egyéb szerződés sikeres megkötése érdekében.

Az Ügyfél büntető és polgári jogi felelősséggel tartozik a megjelölt jogosult jogcímének, képviseleti jogának teljességéért (álképviselet kizárása), a megadott tulajdoni, haszonélvezeti vagy egyéb igények, terhek, korlátozások fennállásáért, valódiságáért és az azokról nyújtott teljes körű tájékoztatásért. Hasonló felelősség terheli az ingatlannal kapcsolatban megadott adatok valódiságáért és fontos kötelezettsége rendelkezésre bocsátani az ingatlanértékesítői tevékenység szempontjából lényeges, az ingatlanra vonatkozó minden egyéb adatot és dokumentumot. A tájékoztatási kötelezettsége kiterjed az értékesítési folyamat alatt bekövetkező mindenfajta változásra is. Az Ügyfél által közölt adatok valódiságáért Ügyfél felel.

St. Homme Kft.-t megillető Értékesítési Szolgáltatás Díja Eladó és a Vevő (más néven Ügyfél) közötti első ügyvédi tranzakciónál válik esedékessé (pl. adásvételi szerződés megkötésekor).

Amennyiben a közvetítés sikeresnek tekintendő, azonban az ingatlant az St. Homme Kft. által közvetített Vevőjelölt vételi szándéknyilatkozata (pl. megállapodás, egyéb vételre vagy elidegenítésre való szerződés, stb.) kapcsán egy elővásárlási joggal rendelkező harmadik személy vásárolja meg, úgy ebben az esetben St. Homme Kft. nem végezte el a rá bízott jogi előfeltételek vizsgálatát megfelelően, ezért ebben az esetben St. Homme Kft. köteles Vevő részére a Vevő által meghatározott feltételekkel megfelelő ingatlant keresni és annak szolgáltatási díját sikeres közvetítés esetén teljes egészében elengedni. 

Az értékesítés sikeres teljesítése szempontjából ügyfélnek minősül az ingatlan adatait a St. Homme Kft.  útján megismerő személy, annak a Ptk. 8:1 § (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozója, hozzátartozója, továbbá ezen személyek tulajdonában álló gazdasági társaság, egyéb szervezet, valamint az olyan gazdasági társaság, szervezet, amelynek a fenti személyek vezető tisztségviselői vagy munkavállalói. Az ügyfelek – a fentiek igazolása érdekében – az ingatlan adatainak megismerését megelőzőleg nyilatkozatot írnak alá, illetve ellenőrzésen mennek keresztül.

A Szolgáltatás díját a Vevő fizeti. A tulajdonos számára a szolgáltatás DÍJMENTES.

Amennyiben a Vevő az St. Homme Kft. ügyvédjét választja, úgy az ügyvédi díj is a szolgáltatás részét képezi.

Amennyiben adás-vételi szerződésnél módosításra kerülne sor, úgy a további ügyvédi költségeket az a Fél köteles megfizetni, akinek érdekkörében ez felmerül.

A Szolgáltatási Díj a fentiekben meghatározott jogosultsági esemény bekövetkezése napján, készpénzben vagy utalással válik esedékessé. Amennyiben a Szolgáltatási Díj megfizetésével a Vevő késedelembe esik, úgy a díj tényleges megfizetéséig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Amennyiben az adás-vételi szerződés érvényessége hatósági engedélyhez vagy 3. személy beleegyezéséhez kötött (pl. engedélyköteles külföldi állampolgár a Vevő, a jogügylethez gyámhatósági engedély szükséges, ajándékozás, stb.) és a hatóság vagy 3. személy az engedély, hozzájárulás megadását megtagadja, úgy St. Homme Kft.  a – szolgáltatás díjának 25%-át kamatmentesen – visszafizeti Vevő részére.

Abban az esetben, amikor a Vevő részéről meghiúsul az adás-vételi szerződés teljesítése banki kölcsön elutasításából eredően – nem kap hitelt a Vevő – ebben az esetben a Vevő által megfizetett szolgáltatási díj 25%-át – kamatmentesen – St. Homme Kft. átutalja Tulajdonos részére kárpótlásként a beérkezett összeg dátumától számított 3 banki napon belül.

Tulajdonos tudomásul veszi, hogy a St. Homme Kft. az ingatlan kiajánlását a mindenkori, legutolsó, Tulajdonos általi írásos ármeghatározás alapján végzi. Az esetlegesen elmaradt írásos ármódosítási értesítés esetén a kiajánlás pillanatában, a St. Homme Kft. rendszerében szereplő kiajánlási ár tekintendő érvényesnek.

A megállapodás időtartama alatt Tulajdonos saját maga is eladhatja az ingatlant.

  • Tulajdonos vállalja, hogy maximum 3 napon belül jelzi a St. Homme Kft. felé, amennyiben az ingatlanra más, harmadik féltől vételi ajánlatot kapott, illetve szerződéskötésre kerül sor vagy bármilyen változás áll be az értékesítést illetően. St. Homme Kft.,a Tulajdonos értesítését követően, maximum 5 munkanapon belül az ingatlant archiválja, ajánlati sorából eltávolítja.

Aukciókon való részvétel feltételei

Az aukciókon csak Ügyfélkapun ill. Online azonosított személy (jogi személy) vehet részt, aki/amely nem áll kizárás hatálya alatt.

Az ajánlati kötöttség az adás-vételi szerződés létrejöttéig fennáll.

 Ha az adás-vételi szerződés a nyertes Ügyfél érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ügyfél a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett. Ebben az esetben az adott ingatlanra tett 2. legmagasabb ajánlat válik érvényessé.

St. Homme az Ingatlanra vonatkozó aukciós ajánlatát Hivatalos Értékbecslő által ellenőrzött műszaki állapotának és független forrásból megismert jellemzőinek (pl. övezeti besorolás) ismeretében teszi.

St. Homme jogosult az aukciót eredménytelennek nyilvánítani és újra elindítani, amennyiben nem érkezik érvényes ajánlat az adott ingatlanra.  

A telekhatárokkal kapcsolatban felmérést nem készítünk.  Az eladásra kínált ingatlan övezeti besorolása, műemlékvédelem, ill. helyi védelem alá tartozása miatti esetleges építési és használati korlátozásokkal kapcsolatos információkat maguk is kötelesek beszerezni és nem hagyatkozhatnak kizárólag St. Homme által adott tájékoztatásra.

A St. Homme Kft. ingatlanértékesítésre vonatkozó innovatív, egyedi megoldása, eljárásmódja védelem alatt áll, melyet kizárólag a St. Homme Kft. alkalmazhat és/vagy hasznosíthat és/vagy oszthat meg. A St. Homme Kft. kizárólagos tulajdonát képezi továbbá - és mint saját szellemi terméke - az ingatlanértékesítés céljából használni kívánt logója, valamint az ingatlanértékesítést elősegítő, a www.st-homme.com, www.st-homme.hu,  weboldalon megjelenítendő valamennyi tartalom, ideértve a szöveges, képes, ábrás tartalmat (a továbbiakban: szellemi termék) is teljeskörűen.

Kizárólag a St. Homme Kft. jogosult bármely eljárással, alkalom és példányszámbeli korlátozás nélkül a szellemi termékkel részben vagy egészben rendelkezni, ideértve annak használatát, hasznosíthatóságát, a szellemi terméket a nyilvánosság felé közvetíteni, a szellemi terméket módosítani.

A szellemi termékről a St. Homme Kft. által végzett megállapodások során ügyfelek, közreműködő közvetítők részére esetlegesen tudomására jutott ismereteket – azok megjelenési formájától függetlenül – harmadik személynek nem adhat ki, arról harmadik személynek nyilatkozatot jogosulatlanul nem tehet, saját maga vagy mások hasznára részeit, vagy egészét hasznosítás céljából nem alkalmazhatja. A szellemi termékkel kapcsolatban tudomására jutott gazdasági, üzleti titkok, esetleges személyes és különleges személyes adatok tekintetében a megőrzési kötelem az egyedi megállapodás bármely okból történő megszűnését, megszüntetését követően is fennáll.

Ügyfél és a St. Homme Kft. kötelesek egymás üzleti jó hírét megőrizni, továbbá a teljesítése során egymásról tudomásukra jutott adatokat, tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas információkat harmadik személy tudomására csak a St. Homme Kft. előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat, leszámítva, ha az adat és/vagy titok felfedését jogszabály vagy hatóság teszi kötelezővé.

Jelen Általános Megállapodási Feltételek módosítására az St. Homme Kft. a jövőre nézve egyoldalúan jogosult azzal, hogy e módosítás hatálya a már működő értékesítésekre nem terjed ki.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a sikeres teljesítés érdekében St. Homme Kft. Ügyfél személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az értékesítés teljesítése céljából a honlapon kifüggesztett Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

Az Ügyfél az Általános Megállapodási Feltételeket elolvasta, értelmezte, tudomásul veszi és mint az együttműködés alapjaként elfogadja – magára/magukra nézve kötelezőnek tekinti(k), függetlenül attól, ha valamely része a felekre nézve nem, vagy csak részben vonatkozik.

  • Ügyfél kijelenti továbbá, hogy a Nyilatkozatok aláírásakor nem volt téves feltevésben, lényeges tényben vagy körülményben nem tévedett, a tartalmat és saját vagy az ingatlan adatait illetően a másik felet nem tévesztette meg. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy aláírás során nem hallgattak el olyan tényt vagy körülményt, amely az értékesítés sikerességét érintené. Az eladási folyamatban Ügyfél által közölt hibás adatokért kizárólag Ügyfél felel.
  • Felek törekszenek arra, hogy a közöttük felmerülő bármilyen vitát elsődlegesen békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezzenek. Amennyiben vitájukat a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 15 (Tizenöt) napon belül nem tudják békés úton rendezni, úgy további rendelkezésre a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Az St. Homme Kft. minden egyedi megállapodását, illetve együttműködését az Általános Megállapodási Feltételek szerint, az abban foglaltak alapján végzi.

2020. október 01.